Roaming cijene

Povoljnija komunikacija unutar Europske Unije za sve Simpa korisnike

Roaming cjenik u zemljama EEA od 15.6.2017.

Od 15. lipnja 2017. korištenje roaming usluga u zemljama EEA za potrebe povremenih putovanja obračunavat će ti se na temelju domaćih cijena u tarifi ili opciji (nacionalna cijena usluga) na sljedeći način:

  1. ukoliko domaća tarifa/opcija uključuje određenu količinu minuta/SMS-ova/MB-a prema ostalim mobilnim mrežama u RH, troše se te minute/SMS/MB-i;
  2. ukoliko domaća tarifa/opcija ne uključuje određenu količinu minuta/SMS-ova/MB-a prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ili su sve minute/SMS-ovi/MB-i prema ostalim mobilnim mrežama u RH u tarifi/opciji potrošeni naplaćuje se „cijena poziva/SMS-ova/MB-a prema ostalim mobilnim mrežama u RH" koja vrijedi za aktiviranu domaću tarifu/opciju;
  3. ako se u okviru domaće tarife/opcije naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ista će se naplaćivati i u EEA roamingu;
  4. primjenjuju se obračunske jedinice koje vrijede u okviru domaće tarife/opcije;
  5. u slučaju različitih cijena poziva/SMS-ova/MB-a ovisno o dobu dana (peak/off peak vremena) prema ostalim mobilnim mrežama u RH primjenjuje se vremenska zona u mreži HT-a.

U cilju sprječavanja zlouporabe ili prekomjerne uporabe Hrvatski Telekom može primijeniti politiku pravedne uporabe na potrošnju roaming usluga u zemljama EEA.

Mjere koje se pri tome mogu primijeniti su sljedeće:

  1. zahtjev za dodatnim dokazom o uobičajenom boravištu u RH ili drugim stabilnim vezama s RH, a koji nije predviđen Općim uvjetima poslovanja Hrvatskog Telekoma d.d. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži (Mobilne usluge Hrvatskog Telekoma) ili drugim posebnim uvjetima i/ili specifikacijama za mobilne usluge Hrvatskog Telekoma;
  2. u pojedinim domaćim tarifama/opcijama koje uključuju određenu količinu internet prometa može se odrediti minimalna količina internet prometa koja će korisnicima biti dostupna u roamingu u EEA bez dodatne roaming naknade;
  3. primjena mehanizma kontrole radi utvrđivanja koristi li pojedini korisnik pretežito usluge u pokretnoj mreži Hrvatskog Telekoma ili one u roamingu u EEA i je li pri tome korisnik uglavnom bio prijavljeni u pokretnoj mreži Hrvatskog Telekoma ili u roamingu u EEA. Ukoliko se utvrdi da je pojedini korisnik u prethodnom promatranom razdoblju, koje nije kraće od 4 mjeseca, pretežito koristio pojedinu uslugu u roamingu u EEA i uglavnom bio prijavljen u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA, Hrvatski Telekom može tom korisniku poslati upozorenje o utvrđenom obrascu ponašanja koje upućuje na rizik zlouporabe ili prekomjerne uporabe regulirane roaming usluge u EEA. Ukoliko nakon 15 dana od poslane obavijesti korisnik u promatranom razdoblju i dalje zadrži pretežito korištenje te usluge u roamingu u EEA, pri čemu je i dalje uglavnom prijavljen u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA, Hrvatski Telekom može u slučaju tog korisnika primijeniti dodatnu roaming naknadu na daljnje korištenje te usluge;
  4. kao dodatan mehanizam kontrole rizika zlouporabe ili prekomjerne uporabe roaming usluga može se pratiti postoji li dugotrajna neaktivnost određene SIM kartice/eSIM profila povezane uglavnom ili isključivo s uporabom u roamingu, odnosno postoji li pretplata i uzastopna uporaba više SIM kartica/eSIM profila od strane istog korisnika u roamingu. Ukoliko se u promatranom razdoblju za pojedinog korisnika utvrdi postojanje pokazatelja navedenih u ovoj točki, Hrvatski Telekom može tom korisniku poslati upozorenje o utvrđenom obrascu ponašanja koje upućuje na rizik zlouporabe ili prekomjerne uporabe roaming usluga u EEA. Ukoliko i nakon 15 dana od poslane obavijesti pokazatelji korištenja usluga HT-a ukazuju na rizike zlouporabe ili prekomjerne uporabe roaming usluga u EEA Hrvatski Telekom može u slučaju tog korisnika primijeniti dodatnu roaming naknadu na daljnje korištenje roaming usluga u EEA.

U slučaju primjene dodatne roaming naknade ista se naplaćuje povrh nacionlane cijene usluga i iznosi: 0,29 kn za odlazni poziv unutar EEA, 0,09 kn za SMS i 0,07 kn/MB. Pri tome maksimalni iznosi koji se mogu naplatiti za usluge na području EEA iznositi će od 1,76 kn za odlazni poziv, 0,55 kn za SMS, i 1,86 kn/MB. Dolazni poziv na području EEA se ne naplaćuje. Obračunske jedinice u EEA u slučaju naplate dodatne roaming nakande su: odlazni poziv 30 sekundi prva minuta, kasnije 1 sekunda, dolazni poziv 1 sekunda, prijenos podataka 1 kilobajt. Dolazni poziv na području EEA se ne naplaćuje.

Cjenik usluga u zemljama EEA do 15.6.2017.

Od 30.4.2016. vrijede sljedeće cijene roaminga za zemlje EEA (EU + Island, Norveška i Lihtenštajn) koje vam omogućuju povoljne razgovore, SMS i internet promet u tim zemljama.
Nove cijene će se automatski primijeniti, a temeljit će se na Vašoj postojećoj tarifi ili opciji kao zbroj nacionale cijene vaših usluga prema ostalim (drugim) mobilnim mrežama u RH i dodatne roaming naknade prema sljedećoj tablici:

Odlazni pozivi iz EEA i prema EEA (min)

Iz tvoje tarife ili opcije se troše minute prema ostalim mobilnim mrežama u RH + roaming naknada od 0,47 kn/min.

Nakon što potrošiš sve minute uključene u tarifu ili opciju koju koristiš, naplaćuje se "cijena poziva prema ostalim mobilnim mrežama u RH"   koja vrijedi za tvoju tarifu uvećana za roaming naknadu od 0,47 kn/min.

Ako u svojoj tarifi ili opciji nemaš uključene minute prema ostalim mobilnim mrežama u RH, naplaćuje se "cijena poziva prema ostalim mobilnim mrežama u RH"   prema cjeniku mobilnih usluga za tvoju tarifu uvećana za roaming naknadu od 0,47 kn/min.

U slučaju da koristiš tarifu u kojoj je zbroj te dvije stavke veći od 1,81 kn/min, najviša cijena koja se može naplatiti iznosi 1,81 kn/min.

Dolazni poziv (min)

0,10 kn/min

SMS

Iz tvoje tarife ili opcije troše se SMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH + roaming naknada od 0,19 kn/SMS

Ako si potrošio cijeli paket SMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH iz svoje tarife ili opcije ili koristiš tarifu koja nema uključen paket SMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH, naplaćuje se cijena SMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH prema cjeniku mobilnih usluga za tvoju tarifu uvećana za roaming naknadu od 0,19 kn/SMS.
Ukoliko je zbroj te dvije stavke veći od 0,57 kn/SMS, najviša cijena koja se može naplatiti iznosi 0,57 kn/SMS.

MMS

Iz tvoje tarife ili opcije troše se MMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH + roaming naknada od 0,47 kn/MMS

Ako si potrošio cijeli paket MMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH iz svoje tarife ili opcije ili koristiš tarifu koja nema uključen paket MMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH, naplaćuje se cijena MMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH prema cjeniku mobilnih usluga za tvoju tarifu uvećana za roaming naknadu od 0,47 kn/MMS.
Ukoliko je zbroj te dvije stavke veći od 1,90 kn/MMS, najviša cijena koja se može naplatiti iznosi 1,90 kn/MMS.

Podatkovni promet (MB)

Iz tvoje tarife ili opcije troši se podatkovni promet za korištenje u RH + roaming naknada od 0,47 kn/MB.

Ako si potrošio cijeli paket podatkovnog prometa iz svoje tarife ili opcije ili koristiš tarifu koja nema uključen paket podatkovnog prometa, naplaćuje se cijena podatkovnog prometa u RH prema cjeniku mobilnih usluga za tvoju tarifu uvećana za roaming naknadu od 0,47 kn/MB.
Ukoliko je zbroj te dvije stavke veći od 1,90 kn/MB, najviša cijena koja se može naplatiti iznosi 1,90 kn/MB.

Obračunske jedinice u EEA: odlazni poziv 30 sekundi u prvoj minuti, kasnije 1 sekunda, dolazni poziv 1 sekunda, prijenos podataka 1 kilobajt. Ako se u okviru domaće tarife ili opcije naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR, ista će se naplaćivati u EU/EEA roamingu pri čemu konačna cijena neće prelaziti 1,81 kn/min. Cijene su izražene sa uključenim PDV-om.

Po uključenju jedne od roaming opcija, prvo se troše minute ili megabajti uključeni u aktiviranoj opciji koji su drugačije od cijena iz EU roaming regulacije koje su zbroj nacionalne cijene usluga prema ostalim mobilnim mrežama i dodatne roaming naknade, a kako je detaljno pojašnjeno prema gore navedenoj tablici. Tek nakon potrošenih minuta/MB uključenih u roaming opcije primjenjuju se cijene iz EU roaming regulacije iz gornje tablice.

Najprodavaniji mobiteli

više mobitela >